Novú autobusovú stanicu vlastní investor, prevádzkovateľ si ju prenajme

SPRÁVY
13 /

autobusova stanica

Po štvrtkovom oznámení primátora mesta o odstúpení od budúcej kúpnej zmluvy na novú autobusovú stanicu poslancom na mestskom zastupiteľstve zvolal Ján  Nosko na piatok ráno k tejto veci tlačovú konferenciu. Okrem neho sa jej zúčastnil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík a predseda dopravnej komisie poslanec Marek Modranský.

Krátka história výstavby novej autobusovej stanice

Na úvod primátor Ján Nosko vysvetlil históriu výstavby novej autobusovej stanice i to, ako došlo k dohode s investorom o odstúpení od budúcej kúpnej zmluvy :

„Myslím, že zmiznutím ruín bývalej rozostavanej autobusovej stanice a postavením novej modernej si mesto splnilo svoju úlohu a po 30 rokoch sme tento priestor dokázali zrevitalizovať. Cesta k vyriešeniu tohto problému bola zložitá, pretože bez vlastníctva nehnuteľnosti nemalo mesto ako do tohto zámeru vstúpiť samostatne.“

Krátko po voľbách v roku 2014 sa primátor stretol so súkromným vlastníkom tejto nehnuteľnosti a vedenie mesta iniciovalo sériu rokovaní so spoločnosťou Primum s.r.o. aj s potenciálnym prevádzkovateľom budúcej autobusovej stanice. Mesto sa nachádzalo v úlohe akéhosi mediátora.

„Rozhovory vyzerali veľmi sľubne a všetko nasvedčovalo k tomu, že dôjde k dohode a mesto to bude stáť nula eur, ako som povedal na začiatku roku 2015. Bohužiaľ tie rokovania sa zasekli a celý projekt mohol skončiť tak, že by sme sa ešte i dnes pozerali na tie ruiny,“

pokračoval primátor.

Mesto stálo pred ťažkým rozhodnutím, akým spôsobom sa k tejto situácii postaviť. Keďže zástupcovia samosprávy mali dostatok informácií o ekonomike prevádzkovania  a celom fungovaní terminálu, prijali strategické rozhodnutie vstúpiť do tohto projektu.

„Keby sme do toho nevstúpili, nová autobusová stanica by dnes nestála. Zámer mesta bol postavený na to, že pokiaľ nadobudneme dopravnú časť terminálu do vlastníctva, bude zapísaná do katastra a vo vlastníctve mesta, budeme riešiť prevádzkovateľa výberom dopravnej spoločnosti, na ktorého by sa preniesli náklady spojené s touto činnosťou,“

vysvetlil Ján Nosko.

Mesto uzatvorilo s investorom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo. Výstavba hybridného komplexu Terminal Shopping Center nebola jednoduchá. Na stavbe vznikli problémy so spodnou vodou a posúvali sa termíny jej dokončenia.

Medzitým prebiehalo množstvo rokovaní. Mesto ako budúci kupujúci využilo svoje práva a podarilo sa zväčšiť plochu dopravnej časti terminálu o priestor pre diaľkové a medzinárodné spoje. Okrem nich tu majú zastávky prímestské linky regionálnej dopravy a MHD. Investor na požiadavku mesta zabezpečil špičkové technické a technologické vybavenie autobusovej stanice. To všetko bez navyšovania pevne dohodnutej kúpnej ceny 3,8 milióna eur s DPH, hoci skutočná cena je po realizácii diela vyššia.

„Veľmi ma teší, že pre tento náš zámer získali nielen morálnu podporu verejnosti, ale aj reálnu v mestskom zastupiteľstve schválením budúcej kúpnej zmluvy a možnosti čerpať bankový úver zo Slovenskej sporiteľne za veľmi výhodných podmienok. Na druhej strane ma mrzí, hoci nemusíme mať všetci rovnaký názor, že sme narazili aj na nepochopenie u ľudí, ktorí nám kládli do cesty prekážky,“

uviedol primátor Nosko.

Mesto prijalo ponuku investora na odstúpenie od budúcej kúpnej zmluvy

Po dokončení stavby zostávalo už len tento objekt odkúpiť. V septembri 2017 začala skúšobná prevádzka novej autobusovej stanice, ktorú zabezpečoval Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a.s. (DPMBB a.s.). Takto to funguje  aj dnes.

„Koncom minulého roka sme od spoločnosti Primum s.r.o. dostali ponuku, aby sme od budúcej kúpnej zmluvy obaja odstúpili bez uplatnenia akýchkoľvek sankcií voči sebe, s čím sme súhlasili. Majiteľ autobusovej stanice bude rokovať s dopravnými spoločnosťami o zabezpečení jej ďalšej prevádzky formou nájmu, čo sa v tomto období aj deje,“  

dodal primátor mesta.

Mesto ukončilo zmluvný vzťah so spoločnosťou Primum s.r.o. 29. decembra 2017. Okrem vloženej energie ľudí mesto do projektu nevloží žiadne finančné zdroje. Podľa primátora sme sa vrátili do stavu v roku 2015 len s tým rozdielom, že dnes už nová autobusová stanica stojí.

Jedným z dôvodov ponuky investora na odstúpenie od zmluvy s mestom mohlo byť to, že samospráva by odkupovala novú autobusovú stanicu za pevne dohodnutú sumu 3,8 milióna eur napriek tomu, že reálne náklady po dodatočnom rozšírení jej plochy a dodaní kvalitnej technológie sa zvýšili min. o pol milióna eur. Prenájom dopravnej časti terminálu budúcemu prevádzkovateľovi tak môže byť pre majiteľa komplexu výhodnejší.

Napokon aj mesto by v prípade vlastníctva objektu muselo hľadať profesionálneho prevádzkovateľa, ale ceny pre dopravcov, ktorých autobusy budú využívať novú autobusovú stanicu sú regulované štátom. Potvrdil to prvý viceprimátor Jakub Gajdošík (SMER-SD):

„Pre akéhokoľvek vlastníka aj súkromného platia rovnaké pravidlá, keďže ceny vstupov v tejto činnosti patria medzi regulované odvetvia. Do vstupov môže vlastník autobusovej stanice započítať iba skutočné náklady a nie je možné na to nabaľovať nejaký fiktívny zisk.

Keďže mesto bolo počas výstavby v pozícii budúceho kupujúceho, dosiahlo vysokú kvalitu hotového diela novej autobusovej stanice, ktorá v meste zostane bez ohľadu na to, kto ju bude vlastniť či prevádzkovať.

Predseda dopravnej komisie pri mestskom zastupiteľstve Marek Modranský (SMER-SD) to doplnil slovami:

„Zákon o cestnej doprave hovorí, že vlastník alebo správca autobusovej stanice je povinný poskytnúť všetkým dopravcom, ktorí majú schválený cestovný poriadok a zastávku, rovnaké podmienky. Poplatok sa líši od druhu autobusovej dopravy, rádovo sa pohybujú od jedného do troch eur za autobus. Zväčša sa používa taký model, že prevádzkovateľom býva dopravca, ktorý má na autobusovej stanici najviac spojov, ale to závisí  od rozhodnutia spoločnosti Primum s.r.o., s kým sa dohodne.“

V našom regióne je najväčším dopravcom SAD Zvolen a.s., momentálne prevádzkuje novú autobusovú stanicu DPMBB a.s.

Stanovisko investora Primum s. r. o. a mesta

Od marketingového oddelenia Nákupného centra Terminal Shopping Center prišlo popoludní nasledovné stanovisko:

„Mesto Banská Bystrica sa ukončením zmluvného vzťahu so spoločnosťou Primum, koncom novembra 2017 vzdalo možnosti odkúpiť autobusovú stanicu, ktorej výstavbu samo iniciovalo, napriek tomu , že poslanci mestského zastupiteľstva odkúpenie autobusovej stanice schválili a mesto má tiež schválené na tento účel finančné prostriedky od komerčnej banky.

 Spoločnosť Primum nepodniká v oblasti autobusovej prepravy, nevlastní žiadne autobusy ani nedisponuje licenciou na autobusovú prepravu, z tohto dôvodu logicky ani nemôže autobusovú stanicu prevádzkovať. Keďže nájomná zmluva s Dopravným Podnikom Banská Bystrica, končí ku dňu 31. 1. 2018, spoločnosť Primum, s cieľom zachovať chod autobusovej stanice, intenzívne rokuje s ďalšími potenciálnymi prevádzkovateľmi. Pokiaľ sa však urýchlene nenájde iný prevádzkovateľ a Dopravný Podnik Banská Bystrica nájomnú zmluvu nepredĺži, autobusová stanica bude, z vyššie uvedených dôvodov, od 1. 2. 2018 uzavre­tá.”

V tejto veci stojí za zmienku skutočnosť, že prevádzku zatiaľ zabezpečuje Dopravný podnik mesta a pokiaľ sa nemenia vstupy nájmu, nemal by mať problém predĺžiť nájomnú zmluvu. Investor je v súčasnosti v štádiu rokovaní a pred podpísaním zmluvy o nájme a prevádzkovaní dopravnej časti autobusovej stanice s potenciálnou  dopravnou spoločnosťou.

„Projekt hybridného centra je postavený tak, aby bola autobusová stanica jeho súčasťou a slúžila cestujúcej verejnosti tak ako doteraz. Mesto má  možnosť regulácie tohto priestoru v zmysle Územného plánu a MHD, ktorá je jej súčasťou. Som presvedčený, že rozhovory ktoré pokračujú medzi investorom a budúcim prevádzkovateľom dospejú do úspešného konca a chod stanice bude zabezpečený v rozsahu ako požadujeme,“

uzatvára primátor Ján Nosko.

Mesto Banská Bystrica zároveň vydalo nasledovné stanovisko :

Bezprostredne, ako ste túto správu obdržali, primátor Ján Nosko  kontaktoval obe strany a dostal informáciu, že rokovania medzi spoločnosťou Primum s. r. o. a potenciálnym prevádzkovateľom autobusovej stanice stále intenzívne pokračujú. Preto stanovisko marketingového oddelenia Nákupného centra Terminal Shopping Center vnímame ako zavádzajúce a nekorektné. Opätovne zdôrazňujeme, že mesto Banská Bystrica by sa nevzdalo možnosti odkúpiť autobusovú stanicu, ak by nemalo od investora jednoznačný prísľub, že prevádzka dopravnej časti bude v plnej miere zabezpečená.”

Autor: (tom), Foto: ilustračné