Jožo Ivan: Anketa najlepších športovcov mesta

Blog
3 /

Pravidelnému vyhlasovaniu ankety “Najlepší športovci mesta“ už tretí rok predchádza internetové hlasovanie. Aj tomu sa vo svojom blogu venuje Jožo Ivan.

Internetové hlasovanie

V minulých dvoch rokoch bol oň veľký záujem A to i napriek tomu, že jeho organizátori sa v ňom dopustili chyby a pri mene športovcov a športových kolektívov neuviedli športový výkon, na základe ktorého boli do internetového hlasovania zaradení. Všetci, ktorí sa do tohto hlasovania zapojili, nemali možnosť objektívne posúdiť hodnotu športových výkonov zaradených športovcov a tak svoje hlasy im dávali na základe subjektívneho pocitu, sympatií a miery ich poznania.

 Tohto roku sa situácia zmenila. Organizátori internetového hlasovania sa poučili z predchádzajúcich chýb a zohľadnili aj pripomienky k jeho zlepšeniu. Tí, čo sa do internetového hlasovania na stránke www.banskabystrica.sk zapoja, okrem mien športovcov zaradených do tohto hlasovania si môžu po otvorení zoznamu nominovaných športovcov prečítať aj ich dosiahnuté výkony, na základe ktorých boli do ankety zaradení.

 Banskobystrická nielen športová, ale i laická verejnosť, ktorá sa do internetového hlasovania zapojí. bude tak mať možnosť jednotlivé výkony športovcov posúdiť, porovnať a na ich základe sa rozhodnúť, ktorému športovcovi svoj hlas odovzdá. Internetové hlasovanie sa stane objektívnejším. Za tento počin si organizátori zaslúžia pochvalu a poďakovanie.

Výber športovcov do ankety Najlepší športovci mesta

Uvedenú športovú anketu do roku 1995 organizovalo Okresné združenie telesnej kultúry. To bolo i organizátorom Vyhlásenia 10 najúspešnejších športovcov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo 11.januára 1991 v zaplnenej športovej hale na Štiavničkách. Štafetu potom prevzalo mesto a jej organizačné zabezpečenie odvtedy spočíva na pracovníkoch mestského úradu.

Hneď pri prvom ročníku organizovania uvedenej ankety mestom sme si stanovili za cieľ spoločensky oceniť športovcov, trénerov a športových funkcionárov banskobystrických športových oddielov a klubov, ktorí sa svojimi športovými výkonmi a prácou na úseku telovýchovy a športu zaslúžili o propagáciu Banskej Bystrice.

Ďalším cieľom bolo zvýšenie záujmu o šport a športovú činnosť u obyvateľov nášho mesta. Boli sme si vedomí, že zaradiť do tejto ankety banskobystrických športovcov, ktorí pôsobili mimo banskobystrických športových oddielov a klubov, bolo v tom čase neuskutočniteľné a to z hľadiska náročnosti na sledovanie ich výkonov, kapacitné možnosti ľudí, ktorí by to robili a finančné prostriedky ktoré by bolo potrebné vynaložiť. Prvých dvanásť rokov organizovania uvedenej ankety sme tieto zásady dôsledne dodržiavali.

Potom jej organizáciu prevzali mladší, čo je prirodzený životný proces pri striedaní generácií. Organizátori, ktorí prišli po nás   postupne zmenili aj názor na zaraďovanie športovcov do tejto ankety. V posledných rokoch sa v nej začali objavovať i športovci mimo banskobystrických športových oddielov a klubov (Podbrezová, Donly Donovaly a ďalšie). Obhajovali to tým, že sa jedná o banskobystrických športovcov.

S takýmto názorom som nesúhlasil a naďalej až do tohto roku som do ankety navrhoval len športovcov pôsobiacich v športových oddieloch a kluboch v našom meste. Teraz som sa rozhodol prispôsobiť filozofii súčasných organizátorov tejto ankety a okrem športovcov pôsobiacich v našom meste som do nej navrhol i športovcov, ktorí pôsobia v športových kluboch mimo neho. Chcel som tým zistiť možné úskalia a negatíva ktoré takýto návrh sprevádzajú.

Skôr ako spomeniem ich mená, pretože som nateraz sám porušil stanovené kritériá prijaté pred 22 rokmi, chcel by som sa verejne za seba i za tých, ktorí tieto zásady a kritériá poznali a ich i dôsledne dodržiavali, ospravedlniť banskobystrickým športovcom Marekovi Hamšíkovi, kapitánovi reprezentačného družstva Slovenska za výkony na MS v Juhoafrickej republike, Michalovi Ďurišovi (Plzeň teraz Orenburg) a Viktorovi Pečovskému (Žilina) za výkony v reprezentačnom družstve Slovenska a zisk titulov majstrov Českej a Slovenskej republiky, Petrovi Dorazilovi a Robertovi Rozimovi za reprezentáciu nášho mesta a výkony v univerzitnej basketbalovej lige v USA, hokejistom Vlastovi Plavuchovi (vtedy HKM Zvolen) za zisk striebornej medaily na MS v Petrohrade, Tomášovi Surovému (vtedy CSKA Moskva) za zisk striebornej medaily na MS vo Švédsku a Fínsku a ďalším banskobystrickým športovcom reprezentujúcim na Slovensku a v zahraničí za to, že sme ich do uvedenej ankety nenavrhli.

Za svoje športové výkony by si to určite boli zaslúžili . Predstavitelia nášho mesta sa mimo uvedenej ankety poďakovali hokejistom Vladimírovi Országhovi, Michalovi Handzušovi, Richardovi Zedníkovi a Ivanovi Majeskému za výkony na majstrovstvách sveta na spoločnom stretnutí i za prítomnosti ich rodičov.

Do tohtoročnej ankety som z viacerých športovcov pôsobiacich v zahraničí vybral dvoch, u ktorých sa najľahšie dali zistiť ich dosiahnuté športové výkony, nakoľko sa jedná o reprezentantov Slovenska. Ide o bývalých hráčov banskobystrickej Dukly Martina Chriena (Benfica Lisabon),ktorý na ME v Poľsku do 21 rokov patril k našim najlepším hráčom, proti mužstvám Švédska a Anglicka bol i strelcom gólov a Michala Faška (Grasshoppers Zurich).

Oboch som navrhol na ocenenie za víťazstvo v Challenge Trophy. Túto trofej v drese Slovenska získali po víťazstve vo finálovom zápase nad Anglickom. Michal Faško bol v tomto zápase i strelcom gólu. Za svoje výkony v reprezentačnom družstve Slovenska si obaja ocenenie zaslúžia. Splniť požiadavky organizátorov pri vyplnení dotazníka s uvedením ich e-mailových adries, čísel telefónov a adries trvalého pobytu ma stálo nemálo času, síl a energie.

Ďalším možným úskalím pri zaradení banskobystrických športovcov pôsobiacich či už v slovenských, európskych alebo zámorských kluboch do vyhodnotenia uvedenej ankety sa javí ich účasť na slávnostnom vyhodnotení. I v prípade, že by ich majitelia klubov na túto slávnosť uvoľnili, je otázne, či by títo športovci počas rozbehnutých súťaží merali cestu do Banskej Bystrice. Ich neúčasť by ovplyvnila spoločenský dopad a znížila úroveň tejto akcie. Napriek tomu takéto návrhy nezavrhujem, preto že som si vedomý toho, že by sa dali buď odstrániť alebo do značnej miery eliminovať. Účasť na slávnostnom vyhlásení napríklad presunutím jej termínu z marca do predvianočného alebo medzisviatkového obdobia, kedy väčšina športovcov má voľno a nesúťaží.

Ako ďalej pri organizovaní tejto ankety

Aby ma nikto nemohol napádať a obviňovať z toho, že sa dogmaticky snažím obhajovať staré pravidlá a mám zastarané názory či sa snažím brzdiť pokrok a progres pri organizovaní tejto ankety, chcel by som na základe získaných poznatkov a skúseností preto, že mi na srdci leží jej ďalšia budúcnosť a napredovanie, načrtnúť niekoľko možností jej ďalšieho pokračovania.

Najskôr by však bolo potrebné spoločne si ujasniť a nájsť odpoveď na základnú otázku: „Čo je cieľom a poslaním tejto ankety?“

Ak základným poslaním tejto ankety je poďakovať sa a odmeniť banskobystrických športovcov, športové kluby, športových trénerov a organizátorov za dosiahnuté výsledky a propagáciu nášho mesta, propagáciu a podporovanie športových aktivít medzi jeho obyvateľmi, tak by malo platiť: „Organizovať túto anketu len pre športovcov, športové oddiely a kluby pôsobiace na území nášho mesta.“

 Ak by okrem toho, čo je uvedené vyššie, to malo byť i poďakovanie za dosiahnuté športové výkony a propagáciu nášho mesta Banskobystričanom pôsobiacim v športových oddieloch a kluboch mimo nášho mesta na Slovensku a v zahraničí, do úvahy by mohli prichádzať i ďalšie možnosti:

  1. Okrem športovcov, trénerov a funkcionárov banskobystrických športových klubov a oddielov zaradiť do ankety i Banskobystričanov pôsobiacich v športových kluboch na Slovensku.
  2. Okrem športovcov, trénerov a fukcionárov banskobystrických športových klubov a oddielov zaradiť do ankety Banskobystričanov, ktorí pôsobia v športových oddieloch a kluboch po celom svete na základe výsledkov, ktoré s týmito klubmi dosiahli.
  3. Okrem športovcov, trénerov a funkcionárov banskobystrických športových klubov a oddielov zaradiť do ankety Banskobystričanov, ktorí pôsobia v športových oddieloch a kluboch po celom svete len na základe ich reprezentačných štartov a výsledkov dosiahnutých v reprezentačných družstvách Slovenska.

Som si vedomý toho, že existujú aj iné možnosti. Jednou z nich je napríklad i vyššie spomenuté stretnutie zástupcov mesta s úspešnými hokejistami. Konečné rozhodnutie o tom, ktorá z možností bude platiť, by mali urobiť členovia Komisie pre školstvo a šport pri Mestskom zastupiteľstve a zverejniť ho vo vypracovanom štatúte alebo zásadách organizovania tejto ankety. Mali by pritom vychádzať z vyjadrení, názorov a pripomienok športových funkcionárov a trénerov banskobystrických športových oddielov a klubov, ktorí už majú s touto anketou dlhoročné skúsenosti a na základe vlastného zhodnotenia ľudských kapacít, ktoré by sledovali výkony banskobystrických športovcov a reálnych finančných možností presne stanoviť, ako sa bude postupovať ďalej.

Nejde o žiadny siahodlhý materiál. Stačí na jednej strane A4 uverejniť, akým spôsobom a ako navrhovať športovcov do tejto ankety, určiť vekové kategórie, počty športovcov, športových kolektívov a funkcionárov v týchto kategóriách, spôsob ich vyhodnotenia a podobne.

Prijatím takéhoto dokumentu by sa zaviedol systém s dopredu pevne stanovenými pravidlami, čím by sa predišlo zbytočným polemikám a spochybňovaniu výsledkov tejto ankety. Takto vypracované zásady alebo štatút by mali byť nielen návodom, ale i základnou požiadavkou pre tých, ktorí budú v budúcnosti navrhovať športovcov, športové kolektívy a športových funkcionárov do tejto ankety.

Uvedené zásady by mali mať dlhodobejšiu platnosť. Najmenej jedno štvorročné volebné obdobia primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Po tomto čase by bolo potrebné sa k nim vrátiť a na základe získaných poznatkov a skúseností ich buď prehodnotiť, doplniť. alebo prijať nové. V Komisii MsZ pre školstvo a šport je dosť odborníkov, ktorým by vypracovanie uvedeného dokumentu nemalo robiť najmenšie problémy.

Ďalšou otázkou je zvýšenie záujmu trénerov a športových funkcionárov o uvedenú anketu a jej výsledky. U väčšiny športových oddielov a klubov na území nášho mesta sa táto anketa teší obľube a aktívne sa do nej i zastúpením svojich športovcov zapájajú. Tých, ktorí tak zatiaľ neurobili, by bolo možné motivovať napríklad tým, že športové oddiely a kluby, ktoré budú mať v tejto ankete zastúpenie svojimi športovcami, budú pri prideľovaní finančných prostriedkov z mesta na športovú činnosť určitým spôsobom zvýhodňované.

A nemusia to byť len finančné prostriedky. Mesto má možnosť odmeniť takéto športové oddiely a kluby napríklad bezplatnými vstupmi na zimný štadión alebo krytú plaváreň. Prihováram sa za to, aby naďalej pred vyhlásením uvedenej ankety pokračovalo internetové hlasovanie a to i v podobe, ako sa uskutočňuje tohto roku. Je to veľmi správna myšlienka, ktorá môže nielen propagovať a spopularizovať šport medzi obyvateľmi nášho mesta, ale podnietiť i zvýšenie snahy po dosahovaní lepších športových výsledkov u športovcov zaradených do tohto hlasovania.

Verím, že slávnostné vyhlásenie ankety “Najlepší športovci mesta za rok 2017“, ktoré sa uskutoční 21. marca 2018 v Robotníckom dome, bude opäť nielen oslavou športu a prehliadkou najlepších športovcov, ktorí reprezentovali naše mesto na vrcholných domácich a zahraničných podujatiach, ale i odmenou pre tých, ktorí týchto športovcov k takýmto úspechom doviedli.

Autor: Jožo Ivan, Foto: Mirka Chabadová a ilust.

Jozef Ivan

Jozef Ivan